Skip to content
  • Vandaag besteld morgen in huis
  • De beste merken voor de scherpste prijs!
  • Klanten beoordelen ons met een 9!
  • Gratis verzending bij besteding vanaf € 65,-
  • Vandaag besteld morgen in huis
  • De beste merken voor de scherpste prijs!
  • Klanten beoordelen ons met een 9!
  • Gratis verzending bij besteding vanaf € 65,-

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kappersmagazijn.nl

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Kappersmagazijn V.O.F. Ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Groningen onder nummer 71117555 en gevestigd Zeewinde 5, 9738 AM te Groningen.

Kappersmagazijn V.O.F. biedt haar producten aan via haar fysieke winkel te Zeewinde 5, dan wel middels haar webshop https://www.kappersmagazijn.nl Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Kappersmagazijn V.O.F. is bekrachtigd.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'koper' wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan Kappersmagazijn V.O.F. opdracht verleent tot het leveren van professionele kappersbenodigdheden of gerelateerde producten.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen, via haar webshops uitgebracht door Kappersmagazijn V.O.F., kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen. 

2.2 Kappersmagazijn V.O.F. geeft op haar websites een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Indien Kappersmagazijn V.O.F. daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden Kappersmagazijn V.O.F. niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en Kappersmagazijn V.O.F. deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een electronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

Artikel 3. Levering en verzending

3.1 De door koper bestelde en voorradige artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn binnen 7 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Kappersmagazijn V.O.F.. bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na ontbinding door Kappersmagazijn V.O.F. aan koper gerestitueerd. Een uitzondering hierop is, daar waar een product niet voorradig is en het product reeds in bestelling is bij de leverancier, Kappersmagazijn V.O.F. hiervan wordt gevrijwaard.

3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Kappersmagazijn V.O.F. niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 4. Bedenktijd koper

4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk.

4.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Kappersmagazijn V.O.F. heeft kenbaar gemaakt. Tevens zullen bij ontbinding van de overeenkomst, daar waar gratis verzending is toegepast, de daadwerkelijk initieel gemaakte kosten worden verrekend.

4.3 Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.

4.4 Mocht het retour betrekking hebben op producten waarbij hergebruik gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen of dit vanuit hygiënisch standpunt een bezwaar vormt, kan het retourneren slechts wanneer de verpakking overduidelijk ongeopend is geweest.

4.5 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. vergoedt Kappersmagazijn V.O.F. alle betalingen van de koper, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij Kappersmagazijn V.O.F. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.5.2 Alle door Kappersmagazijn V.O.F.  genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.2 Alle door Kappersmagazijn V.O.F. genoemde prijzen zijn in euro's, zowel op de overzichtspagina als de productdetailpagina.

5.3 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven.

Artikel 6. Betaling

6.1 De door Kappersmagazijn V.O.F. geleverde artikelen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na aflevering. Dan wel vooraf via een van de betaalmethoden als genoemd op de webshop. Koper zal door vooraf worden geïnformeerd over de mogelijke wijzen van betaling.

6.2 Na het verstrijken van de onder 6.1 genoemde betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim en is hij of zij over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente (professionele kopers) of de wettelijke rente (particulieren) verschuldigd.

6.4 In het onder 6.3 genoemde geval komen eventuele kosten van invordering (buitengerechtelijke kosten) voor rekening van koper. Deze kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,-.

6.5 De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Kappersmagazijn V.O.F. in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Artikel 7. Reclames en klachten

7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail of schriftelijk reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Kappersmagazijn V.O.F.  in behandeling zal worden genomen.

7.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 8 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt danwel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering door Kappersmagazijn V.O.F.

7.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten terzake verwerkt.

7.4 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Kappersmagazijn V.O.F. geleverde artikelen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Op de door Kappersmagazijn V.O.F.. geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.

8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derde

9.1 Kappersmagazijn V.O.F.. is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.

9.2 Kappersmagazijn V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

9.3 Kappersmagazijn V.O.F. is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien Kappersmagazijn V.O.F. niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen tengevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.

10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door Kappersmagazijn V.O.F. geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Kappersmagazijn V.O.F.  verschuldigde - rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen - niet heeft voldaan.

11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Kappersmagazijn V.O.F. te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Insolventie

12.1 Zowel Kappersmagazijn V.O.F. als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Kappersmagazijn V.O.F.  worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Kappersmagazijn V.O.F.  gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied waar zij is gevestigd (Rechtbank Groningen, sector Kanton danwel Rechtbank Groningen, sector Civiel), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

14.2 Op alle overeenkomsten met Kappersmagazijn V.O.F. is Nederlands recht van toepassing.